Privacy Policy

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 
1. รายละเอียดทั่วไป
บริษัท ไก่ดำมหากิจ จำกัด, บริษัท บอนแบค บิสเนส จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (“บริษัทฯ”) ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญและให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศฯ”) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน (“ข้อมูล”) ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างไร บริษัทฯ จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจประกาศฯ ฉบับนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 
ประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
 
2. คำจำกัดความ
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ทั้งนี้ ยังให้หมายความรวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดที่ต้องนำมาปรับใช้กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 
“ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 
“ข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 
“คุกกี้” หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่จะเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเว็บบราวเซอร์
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บ
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น ตามสัญญาระหว่างกัน และ/หรือ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังหากมีกฏหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์หรือตรวจสอบหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ภายในอายุความสูงสุดตามกฏหมาย เช่น ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุด บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามกฏหมาย
 
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล
- ชื่อ และนามสกุล / ชื่อนิติบุคคล
- เพศ
- อายุ
- วันเดือนปีเกิด
- เลขประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- รูปถ่าย
ข้อมูลการติดต่อ
- ที่อยู่ทางไปรษณีย์
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือหมายเลขมือถือ)
- บัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ฯลฯ

ข้อมูลทางการเงิน
- รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต เช่น ชื่อ-นามสกุลบนบัตร หมายเลขบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ชื่อธนาคารผู้ให้บริการบัตร
- บัญชีธนาคาร
- การออกใบกำกับภาษี – เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ข้อมูลทางเทคนิค
- IP Address
- MAC Address
- บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ จาก Session ID
- ชนิดและรุ่นของเว็บบราวเซอร์
  
4. ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
- เมื่อท่านสมัครสมาชิก โดยการกรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์ม ไม่ว่าในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ หรือทางช่องทางใดๆ
- เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า ผ่านทุกช่องทาง
- เมื่อท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
- เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล กับบริษัทฯ
- เมื่อท่านเลือกรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯ
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
-  เมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน
- ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานบริการ (IP Address & MAC Address)
4.3 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูล เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน และการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลของท่าน เท่าที่มีความจำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
5.1 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและดำเนินการต่างๆที่บริษัทฯ มีกับท่าน เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาการบริการ การรับคำสั่งซื้อ การรับข้อร้องเรียน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย การจับฉลาก แจกรางวัลหรือของขวัญ การดำเนินการเพื่อให้ท่านพึงพอใจ ฯลฯ รวมถึงการให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือทางธุรกิจแก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายซึ่งนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปขายต่อให้กับลูกค้ารอง และลูกค้าผู้เป็นผู้บริโภค ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ การขายทางโทรศัพท์ ฯลฯ และการเข้าร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น จัดร่วมโดยบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
5.2 เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
5.3 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายภาษีอากร กฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ
5.4 เพื่อเก็บสถิติ เก็บข้อมูลการวิจัยผู้บริโภค การสร้างยอดขาย การสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์ตลาด แผนการผลิต การวางแผนการขาย การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การรายงานเพื่อการใช้งานภายใน และการขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมการขายแก่คู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
 
6. ความยินยอม
บริษัทฯ ขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาและดำเนินการต่างๆที่บริษัทฯ มีกับท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของเราได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือได้รับบริการที่น้อยลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
7. สิทธิตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของท่านและมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
7.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ และสามารถขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงเปิดเผยแหล่งที่มาที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน
7.2 สิทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลของท่าน เว้นแต่มีเหตุตามที่กฏหมายกำหนด  
7.3 สิทธิในการขอลบข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ท่านได้ถอนความยินยอมของท่าน และบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอีกต่อไปที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น
7.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฏหมายกำหนด เมื่อข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด
ข้อมูลควรต้องถูกลบ หรือทำลายเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว
7.5 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด
7.6 สิทธิในการถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
7.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 
กรณีท่านเลือกที่จะขอคัดค้าน  ขอให้ลบ ระงับ ทำลาย หรือถอนความยินยอมข้อมูลต่างๆที่เคยให้ไว้ อาจมีผลกระทบกับการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถให้บริการในบางส่วนได้
 
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่ bonback@gmail.com และ +66(0)2 315 1077 ทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิ ให้ท่านทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
 
7. การขอถอนความยินยอม
ท่านสามารถขอเพิกถอนคำยินยอมของท่านได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน
 
8. กรณีมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้ (Cookies)
บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายการผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน และจะใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านอินเตอร์เน็ท ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้
 
9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เว้นแต่จะได้กระทำภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เช่น ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัยเพื่อทำการตลาด เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต
 
11. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก และเว็บไซต์บุคคลภายนอกบางเว็บไซต์อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้เช่นกัน ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งาน และระมัดระวังการใช้งานเว็บไซต์บุคคลภายนอกนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์เหล่านั้น และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ภายนอกได้ และจะถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง
 
12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ประกาศฯ ฉบับนี้อาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะๆ
 
13. รายละเอียดการติดต่อ
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ
 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
Email : bonback@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)2 315 1077 – 79
ติดต่อผ่านแบบฟอร์มได้ที่ bonback.com/contactus
 
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy