phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi7@gmail.com

  Cá độ bóng đá qua mạng thì phạt bao nhiêu năm tù? (85 อ่าน)

30 ต.ค. 2566 15:18

<h2 style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS';"></h2>
<h2 style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS';">C&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng th&igrave; phạt bao nhi&ecirc;u năm t&ugrave;?</h2>
<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">H&ocirc;m nay nha cai 10 sẽ chia sẻ cho đọc giả những th&ocirc;ng tin được tổng hợp qua b&agrave;i viết n&agrave;y

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">C&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng l&agrave; một vấn đề phức tạp, v&agrave; việc tham gia v&agrave;o hoạt động n&agrave;y c&oacute; thể dẫn đến h&igrave;nh phạt h&igrave;nh sự theo quy định của luật ph&aacute;p Việt Nam. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;i nh&igrave;n tổng quan về vấn đề n&agrave;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">1. C&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng l&agrave; như thế n&agrave;o? C&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng l&agrave; h&igrave;nh thức cược đội b&oacute;ng hoặc c&aacute;c sự kiện thể thao kh&aacute;c th&ocirc;ng qua c&aacute;c trang web c&aacute; cược trực tuyến.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Người tham gia đặt cược bằng tiền v&agrave; chờ đợi kết quả của trận đấu hoặc sự kiện thể thao. C&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; c&oacute; thể thực hiện th&ocirc;ng qua người m&ocirc;i giới hoặc trực tiếp th&ocirc;ng qua c&aacute;c trang web c&aacute; cược.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">2. C&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng c&oacute; vi phạm ph&aacute;p luật kh&ocirc;ng? Theo ph&aacute;p luật Việt Nam, c&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng được coi l&agrave; h&agrave;nh vi đ&aacute;nh bạc tr&aacute;i ph&eacute;p.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">H&agrave;nh vi n&agrave;y bao gồm việc đ&aacute;nh bạc bằng tiền hoặc hiện vật m&agrave; kh&ocirc;ng được cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền cho ph&eacute;p hoặc được ph&eacute;p nhưng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định trong giấy ph&eacute;p.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">3. C&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng sẽ bị phạt bao nhi&ecirc;u năm t&ugrave;? H&igrave;nh phạt cho h&agrave;nh vi c&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng được quy định trong Điều 321 v&agrave; Điều 322 của Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể:

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">xem th&ecirc;m ca cuoc online l&agrave; c&aacute;ch th&uacute; vị để bạn tham gia v&agrave;o thế giới của c&aacute; cược trực tuyến, với khả năng đặt cược tr&ecirc;n c&aacute;c sự kiện thể thao v&agrave; tr&ograve; chơi may mắn trực tuyến. H&atilde;y kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c trang web c&aacute; cược online để tận hưởng niềm vui của việc đặt cược v&agrave; tham gia v&agrave;o c&aacute;c trải nghiệm giải tr&iacute; trực tuyến

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Người n&agrave;o đ&aacute;nh bạc tr&aacute;i ph&eacute;p với gi&aacute; trị từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đ&atilde; bị xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về h&agrave;nh vi n&agrave;y, hoặc t&aacute;i phạm, sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">, phạt cải tạo kh&ocirc;ng giam giữ t&ugrave;y thẩm quyền từ 6 th&aacute;ng đến 3 năm hoặc phạt t&ugrave; từ 6 th&aacute;ng đến 3 năm.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Người thực hiện h&agrave;nh vi c&oacute; t&iacute;nh chất chuy&ecirc;n nghiệp, đ&aacute;nh bạc với gi&aacute; trị từ 50 triệu đồng trở l&ecirc;n, sử dụng mạng internet hoặc mạng m&aacute;y t&iacute;nh để đ&aacute;nh bạc, hoặc t&aacute;i phạm nguy hiểm sẽ bị phạt t&ugrave; từ 3 đến 7 năm.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ngo&agrave;i h&igrave;nh phạt t&ugrave;, người tham gia c&ograve;n c&oacute; thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Như vậy, việc c&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng kh&ocirc;ng chỉ đe dọa về kh&iacute;a cạnh ph&aacute;p l&yacute; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể dẫn đến h&igrave;nh phạt nặng nề, bao gồm tiền phạt v&agrave; &aacute;n t&ugrave;, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o mức độ vi phạm v&agrave; t&iacute;nh chất của h&agrave;nh vi.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Người n&agrave;o đ&aacute;nh bạc tr&aacute;i ph&eacute;p với gi&aacute; trị từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đ&atilde; bị xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về h&agrave;nh vi n&agrave;y, hoặc t&aacute;i phạm, sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">, phạt cải tạo kh&ocirc;ng giam giữ t&ugrave;y thẩm quyền từ 6 th&aacute;ng đến 3 năm hoặc phạt t&ugrave; từ 6 th&aacute;ng đến 3 năm.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Người thực hiện h&agrave;nh vi c&oacute; t&iacute;nh chất chuy&ecirc;n nghiệp, đ&aacute;nh bạc với gi&aacute; trị từ 50 triệu đồng trở l&ecirc;n, sử dụng mạng internet hoặc mạng m&aacute;y t&iacute;nh để đ&aacute;nh bạc, hoặc t&aacute;i phạm nguy hiểm sẽ bị phạt t&ugrave; từ 3 đến 7 năm.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ngo&agrave;i h&igrave;nh phạt t&ugrave;, người tham gia c&ograve;n c&oacute; thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Như vậy, việc c&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng kh&ocirc;ng chỉ đe dọa về kh&iacute;a cạnh ph&aacute;p l&yacute; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể dẫn đến h&igrave;nh phạt nặng nề, bao gồm tiền phạt v&agrave; &aacute;n t&ugrave;, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o mức độ vi phạm v&agrave; t&iacute;nh chất của h&agrave;nh vi.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Xem th&ecirc;m b&agrave;i viết li&ecirc;n quan Giai dap: Tham gia choi ca do online co bi bat khong?

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Luật ph&aacute;p lu&ocirc;n thay đổi, v&agrave; điều quan trọng l&agrave; tu&acirc;n thủ luật ph&aacute;p hiện h&agrave;nh v&agrave; tham khảo sự tư vấn từ một luật sư c&oacute; kinh nghiệm khi bạn gặp vấn đề ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan đến c&aacute; độ b&oacute;ng đ&aacute; qua mạng hoặc bất kỳ vấn đề ph&aacute;p l&yacute; n&agrave;o kh&aacute;c.

171.225.184.238

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi7@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้